Exposities 2021

Door Covid19 zijn er slechts enkele exposities.
Artist in residence Remi Wortmeyer
maart Rick Triest
info@ricktriest.nl
juli/augustus Frans Horbach
+31 (0)6 29397885
franshorbach@gmail.com
www.franshorbach.nl
september Maud Verbruggen
 oktober Rick Triest
november 2021 t/m maart 2022 Huisexpositie
Remi Wörtmeyer en Maud Verbruggen
Open op afspraak: info@casa-luna.nl